Urz±d Marsza³kowski Województwa £ódzkiego

Przewozy Regionalne
Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

EN57AL-1770
94 51 2 120 850-4    PL-PREG
94 51 2 120 851-2    PL-PREG
94 51 2 120 852-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 654 / 1989
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?12.12.2002PR £ód¼
R?24.02.2006PR £ód¼
R?08.10.2010ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M02.12.2014ZNTK Mińsk Maz.
1P4/108.10.2018ZNT Kruszewiec