Urz±d Marsza³kowski Województwa £ódzkiego

Przewozy Regionalne
Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

EN57AL-1769
94 51 2 120 847-0    PL-PREG
94 51 2 120 848-8    PL-PREG
94 51 2 120 849-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 653 / 1989
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.12.01.1990PFW Wroc³aw
R517.02.2006PR £ód¼
R628.10.2010ZNTK Mińsk Maz.
G1+M02.02.2013ZNTK Mińsk Maz.
1P4/122.06.2018ZNT Kruszewiec