Urz±d Marsza³kowski Województwa £ódzkiego

Przewozy Regionalne
Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

EN57-1479
94 51 2 120 841-3    PL-PREG
94 51 2 120 842-1    PL-PREG
94 51 2 120 843-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 1013/357 / 1982
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R918.01.2005PR £ód¼
R1013.06.2008PR £ód¼
G1+M20.04.2012NEWAG NS
1P4/126.09.2017ZNT Kruszewiec